fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
Opdrachtgever: de rechtspersoon met wie Leadscenter een Overeenkomst heeft gesloten.
Dienst: alle werkzaamheden en activiteiten die onderwerp zijn van de Overeenkomst of een andere rechtshandeling in de relatie tussen Leadscenter en opdrachtgever, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen diensten met behulp waarvan Leadscenter ten behoeve van Contract leadgegevens, vergaart, samenstelt en/of verstrekt.
Leadscenter: Leadscenter
Promotiemateriaal: de in het kader van de Dienst te gebruiken advertenties, buttons, banners, teksten, enquête(teksten en vragen), response formulieren en andere materialen met betrekking tot opdrachtgever en/of haar diensten en producten.
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, evenals rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
Lead: een natuurlijke of rechtspersoon die mogelijk geïnteresseerd is in de diensten of producten van opdrachtgever.
leadgegevens: Gegevens van een Lead
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en Leadscenter op grond waarvan Leadscenter een Dienst aan opdrachtgever levert (inclusief de Algemene Voorwaarden).

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de onderliggende offerte tussen opdrachtgever en Leadscenter. Deze voorwaarden zijn als bijlage en via een link in de offerte benaderbaar en in te lezen.
2.2 In verband met de specifieke aard van het bepaalde in de Overeenkomst, kan in de Overeenkomst worden afgeweken van hetgeen bepaald in deze Algemene Voorwaarden. De bepalingen uit de Overeenkomst hebben voorrang op de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.
2.3 Indien één der bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins niet afdwingbaar is, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
2.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Leadscenter en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
2.5 Leadscenter wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever van de hand.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst van opdracht
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Leadscenter zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk (online of offline) anders is vermeld.
3.2 De overeenkomst komt tot stand nadat opdrachtgever mondeling of schriftelijk akkoord gaat met de offerte.
3.2 Alle gesloten overeenkomsten zijn bindend en kunnen niet door opdrachtgever worden herroepen.

Artikel 4 Uitvoering dienstverlening
4.1 Voor de duur van de Overeenkomst zal Leadscenter zich inspannen om de Dienst binnen de overeengekomen termijn en conform de overeengekomen specificaties te leveren. Alle opgegeven termijnen dienen slechts als richtlijn en zijn nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2 Indien van toepassing verstrekt Leadscenter aan opdrachtgever inloggegevens en eventuele andere noodzakelijke gegevens om toegang te krijgen tot het platform van Leadscenter. Via dit platform heeft de opdrachtgever ook toegang tot de leadgegevens. Opdrachtgever ontvangt via e-mail melding wanneer er nieuwe leads klaar staan. Het blijft de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever zelf om regelmatig te controleren of er nieuwe leads klaar staan.
4.3 Leadscenter is gerechtigd de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken, bijvoorbeeld voor het onderhouden of aanpassen van onderdelen van de Dienst, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen, de Website of andere faciliteiten waarvan de Dienst gebruik maakt, zonder dat hierdoor enig recht van opdrachtgever op schadevergoeding jegens Leadscenter ontstaat.

Artikel 5 Verspreiding Promotiemateriaal
5.1 Opdrachtgever zal steeds zelf controleren of de inhoud van de actiepagina waarop de leads worden verzameld (en de gevolgen daarvan) in lijn zijn met het doel van de Overeenkomst.

Artikel 6 Generering en verstrekking leadgegevens
6.1 In het kader van de overeenkomst zal Leadscenter de leadgegevens op de overeengekomen wijze genereren. Opdrachtgever is ermee bekend en akkoord dat de leadgegevens uitsluitend bestaan uit gegevens die gegenereerd zijn via de in de Overeenkomst overeengekomen methode. De leadgegevens zijn door de Leads zelf ingevuld en Leadscenter kan in dat kader niet instaan voor de kwaliteit, juistheid, actualiteit en rechtmatigheid van de leadgegevens.
6.2. Leads mogen om de navolgende redenen worden geretourneerd als afkeur met een maximum aantal dat is afgesproken in de overeenkomst. (1)Telefoonnummer (alleen voor telemarketing leads) bestaat niet (geen kiestoon, of buitengebruik toon). (2) Lead geeft aan de gegevens niet te hebben ingevuld (bewijs dient te worden aangeleverd). Hard-bounce e-mailadres (alleen bij e-mail leads). Afgekeurde leads dienen uiterlijk op de 10 dagen na het einde van de maand waarop de leads zijn uitgeleverd te worden geleverd aan Leadscenter in een bestand. Per Lead dient gedefinieerd te worden wat de reden is van afkeuring. Leads die te laat worden afgekeurd en/of onterecht worden afgekeurd of boven het maximum overeengekomen af te keuren aantal vallen zullen niet in behandeling worden genomen, noch gecrediteerd of vergoed worden.

De onjuistheid en/of onvolledigheid van de gegevens laat het recht voor Leadscenter op betaling door opdrachtgever van de afgesproken vergoeding(en) onverlet. Afkeur wordt in mindering gebracht op de eerstvolgende factuur.
6.3 Opdrachtgever garandeert dat hij steeds de laatste versie van de leadgegevens zal gebruiken en dat hij op verzoek van Leadscenter de door Leadscenter aangeduide data (waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen, data van personen die bij Leadscenter een klacht hebben ingediend) terstond uit de door hem gebruikte leadgegevens zal verwijderen en verwijderd zal houden en elk verder gebruik daarvan zal staken en gestaakt zal houden.
6.4 Behoudens schriftelijke toestemming van Leadscenter is het Opdrachtgever niet toegestaan om de leadgegevens aan derden te verstrekken en/of op een andere dan de overeengekomen wijze te gebruiken.
6.5 Opdrachtgever zal de leadgegevens niet zodanig aanwenden dat daarmee:
(i) de privacybelangen van de in de leadgegevens opgenomen natuurlijke personen worden geschaad, (ii) in strijd wordt gehandeld met het overeengekomen gebruiksdoel, (iii) in strijd wordt gehandeld met de Overeenkomst (inclusief de Algemene Voorwaarden) en de van toepassing zijnde wet-en regelgeving waaronder mede begrepen de relevante wet-en regelgeving op het gebied van e-mailmarketing, telemarketing, bel-me-niet register en gebruik van cookies, (iv) verwarring wordt gewekt over de initiatiefnemer en/of verzender van de communicatie van opdrachtgever, (v) de goede naam van Leadscenter wordt geschaad, en/of (vi) wordt aangewend voor doeleinden die in strijd zijn met de wet.
6.6 Leadscenter is gerechtigd aan door haar ter beschikking gestelde adressen een aantal controlegegevens toe te voegen.

Artikel 7 Medewerking door opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever zal, voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is, steeds tijdig zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Opdrachtgever zal onder meer tijdig alle voor de levering van de Diensten benodigde gegevens op de overeengekomen wijze verstrekken.
7.2 Opdrachtgever zal steeds alle overeengekomen en door Leadscenter bekend gemaakte richtlijnen betreffende het gebruik van de Dienst en de leadgegevens volledig nakomen.
7.3 Opdrachtgever zal zich onthouden van ieder handelen, in de ruimste zin des woords, dat de reputatie van Leadscenter, waaronder eveneens begrepen haar Diensten, zou kunnen aantasten.
7.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij Leadscenter hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
7.5 Leadscenter maakt gebruik van trackingcodes. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om deze trackingcodes (zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming) te wijzigen of verwijderen gedurende de duur van de overeenkomst. Indien dit zonder toestemming wel gebeurt is Leadscenter gerechtigd om de campagne per direct te beëindigen, het totaal overeengekomen maximaal aantal te leveren leads over de overeengekomen contractsduur direct in rekening te brengen, vermeerderd met een boete van € 5.000,- per overtreding.

Artikel 8 Vergoeding en betaling
8.1 Opdrachtgever is aan Leadscenter de vergoedingen verschuldigd welke zijn overeengekomen in de Overeenkomst. Alle aan Leadscenter verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief BTW en overige heffingen.
8.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, maandelijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst of van de omvang van de geleverde leadgegevens.
8.3 Leadscenter brengt de door opdrachtgever verschuldigde bedragen telkens door middel van een factuur in rekening. Voor de vaststelling van de hoogte van de factuur zijn de gegevens uit de administratie van Leadscenter leidend.
8.4 Opdrachtgever wordt geacht de factuur als juist te hebben erkend, indien daartegen niet binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk is geprotesteerd.
8.5 Leadscenter is te allen tijde gerechtigd om een vooruitbetaling van de vergoedingen te verzoeken.
8.6 Betaling dient te geschieden op de door Leadscenter aangegeven wijze. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling van het gehele factuurbedrag te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. Deze termijn is een termijn in de zin van artikel 6:83 a BW.
8.7 Enig beroep door opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
8.8 Indien opdrachtgever de factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft voldaan, is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd en alle (buiten)gerechtelijke kosten gemaakt door Leadscenter ter inning van de vordering zijn ten laste van opdrachtgever.
8.9 Leadscenter is gerechtigd de kredietwaardigheid van opdrachtgever te onderzoeken. Indien wenselijk dient opdrachtgever, op eerste verzoek van Leadscenter, voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van bestaande en toekomstige verplichtingen jegens Leadscenter. Leadscenter zal in zodanig geval de Diensten pas leveren nadat de gewenste zekerheid is verkregen.

Artikel 9 Intellectuele Eigendomsrechten
9.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op de leadgegevens en op de Diensten die Leadscenter in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij Leadscenter of bij de derde van wie Leadscenter het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze Diensten aan opdrachtgever ter beschikking te stellen.
9.2 De Intellectuele Eigendomsrechten op al het overige materiaal dat opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan Leadscenter ter beschikking stelt, blijven berusten bij opdrachtgever of bij de derde van wie opdrachtgever het recht heeft verkregen het materiaal aan Leadscenter ter beschikking te stellen. opdrachtgever verleent Leadscenter het recht deze materialen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken.
9.3 Geen enkele bepaling in de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten aan opdrachtgever. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden. Opdrachtgever verplicht zich jegens Leadscenter om geen materiaal waarop Intellectuele Eigendomsrechten van Leadscenter rusten aan derden ter beschikking te stellen; opdrachtgever is

verplicht dit te beschermen. Opdrachtgever verplicht zich ook om zijn volledige medewerking aan Leadscenter te verlenen, wanneer Leadscenter jegens derden haar intellectuele eigendomsrechten wil handhaven.
9.4 Opdrachtgever staat er voor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen het Promotiemateriaal, geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan Leadscenter ter beschikking te stellen.
9.5 Opdrachtgever mag aanduidingen van rechthebbenden met betrekking tot Intellectuele eigendomsrechten niet verwijderen.Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.
9.6 Onverminderd de rechten van Leadscenter op schadevergoeding, verbeurt opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,– voor elke overtreding die de opdrachtgever op de Intellectuele Eigendomsrechten van Leadscenter maakt.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 Leadscenter is niet aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, tenzij deze schade is veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Leadscenter, in welk geval Leadscenter uitsluitend aansprakelijkheid is voor de directe schade.
10.2 Onder ‘directe schade’ wordt uitsluitend verstaan:
-de kosten die de opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Leadscenter te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Leadscenter wel aan de overeenkomst beantwoordt;
-redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
10.3 De totale aansprakelijkheid van Leadscenter bedraagt nooit meer dan het totaal van de voor de betreffende Dienst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen bedongen voor het, op het moment dat de tekortkoming zich voordoet, lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan € 2.000, -(tweeduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
10.4 Iedere aansprakelijkheid van Leadscenter voor indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, winstderving, omzetderving, schade als gevolg van boetes of andere sancties van toezichthoudende instanties of claims van Leads is volledig uitgesloten.
10.5 Leadscenter is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van opdrachtgever, die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst.
10.6 Onverminderd enig ander aan Leadscenter toekomend recht, vrijwaart opdrachtgever Leadscenter volledig tegen alle schade, boetes en kosten (van welke aard dan ook) voortvloeiende uit: (i) aanspraken en vorderingen van derden; en/of (ii) door toezichthoudende instanties of rechter opgelegde sancties (waaronder boetes of dwangsommen), terzake van het handelen van opdrachtgever of door hem ingeschakelde derden in strijd met de Overeenkomst (inclusief de Algemene Voorwaarden) en/of de relevante wet-en regelgeving.

10.7 Indien als gevolg van het handelen of nalaten door opdrachtgever of diens opdrachtnemers, een toezichthouder of rechter overgaat tot het treffen van sancties jegens Leadscenter, waaronder begrepen het stilleggen van het bedrijf van Leadscenter, zal opdrachtgever alle schade en kosten die het gevolg zijn van deze sancties, volledig aan Leadscenter vergoeden.
10.8 De aansprakelijkheid van Leadscenter wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Leadscenter binnen 14 dagen na de gebeurtenis onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Leadscenter ook na verstrijken van die redelijke termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leadscenter in staat is adequaat te reageren.
10.9 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht van opdrachtgever op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Leadscenter meldt.
10.10 Leadscenter kan door de opdrachtgever nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor de behaalde resultaten op de aangeleverde leads.
10.11 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever nimmer van zijn (betalings-)verplichtingen ten opzichte van Leadscenter en kan die verplichtingen ook niet opschorten, alles tenzij in een aanhangige procedure een beroep op opschorting wordt gedaan en dan slechts totdat in die procedure uitspraak is gedaan, dan wel het geschil in der minne is geschikt.

Artikel 11 Overmacht
11.1 Leadscenter zal niet aansprakelijk zijn voor schade terzake van vertraging in de nakoming dan wel de niet-nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst, indien dit voor Leadscenter redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Leadscenter ontstane veranderingen en/of buiten haar risicosfeer liggende wijziging van de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden. Indien nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Leadscenter kan worden gevergd ten gevolge van overmacht of vergelijkbare omstandigheden, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort voor een periode van ten hoogste drie maanden, waarna partijen in overleg treden over tussentijdse wijziging of beëindiging van de Overeenkomst.
11.2 Onder overmacht, als bedoeld in het vorige lid worden tevens stakingen begrepen, voor zover deze niet tegen het beleid van de onderneming van Leadscenter zijn gericht, alsmede overmacht en/of wanprestatie van toeleveranciers van Leadscenter en verhindering van (tijdige) nakoming als gevolg van overheidsmaatregelen.

Artikel 12 Opschorting
12.1 Leadscenter is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, op te schorten indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, dan wel indien Leadscenter het vermoeden heeft dat opdrachtgever in strijd handelt met de voorwaarden dan wel gegronde vrees heeft dat opdrachtgever niet kan voldoen aan zijn betalingsverplichting,

onverminderd enig ander aan Leadscenter toekomend recht. Opschorting ontslaat opdrachtgever nimmer van enige betalingsverplichting, terzake van reeds door Leadscenter geleverde Diensten.
12.2 Zodra opdrachtgever alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal Leadscenter de opschorting opheffen.
12.3 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of opschort, dan is Leadscenter gerechtigd om minimaal 50% van de overeengekomen totale- of resterende ordersom te factureren aan de opdrachtgever.

Artikel 13 Duur van de Overeenkomst
13.1 Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening door de laatste Partij en wordt aangegaan voor de duur waartoe Partijen de overeenkomst gesloten hebben en/of wanneer de overeengekomen prestatie en/of dienst geleverd is. Indien er in de overeenkomst geen termijn of beperking van levering is bepaald dan hebben alle Overeenkomsten een looptijd voor onbepaalde tijd.
13.2 Onverminderd alle overige rechten, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de andere partij:
–surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan deze is verleend;
-in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.
13.3 Onverminderd haar overige rechten, is Leadscenter gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien opdrachtgever niet voldoet aan haar verplichtingen.
13.4 Opzegging, opschorting of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat opdrachtgever nimmer van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Leadscenter geleverde Diensten. Bedragen die Leadscenter voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
13.5 De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beëindiging onverminderd van kracht.
13.6 Leadscenter heeft het recht om met gewichtige redenen de overeenkomst te beëindigen. Ondere andere (maar niet alleen) wanneer het voor Leadscenter onmogelijk blijkt om de opdracht winstgevend uit te voeren. Leadscenter blijft gevrijwaard voor alle mogelijke schade die opdrachtgever hierdoor oploopt.

Artikel 14 Slotbepalingen
14.1 Leadscenter is gerechtigd voor de uitvoering van de Dienst gebruik te maken van diensten van derden. Leadscenter is bovendien gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst in het kader van een overdracht van haar onderneming, over te dragen aan een derde.
14.2 Leadscenter is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen.
14.3 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
14.4 Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Holland.